ราชันผู้ทะนง

หนังสือนิทาน เรื่องราชันผู้ทะนง เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อนแท้

หนังสือนิทาน เรื่องเพื่อนแท้ เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพสุภาษิตโบราณ

หนังสือภาพสุภาษิตโบราณ เป็นที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เพื่อเตือนสติปัญญา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิทานอีสป

หนังสือนิทาน เล่าเรื่องนิทานอีสป เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์หนังสือมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิต-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการขยายวงกว้างการแพร่ระบาตของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยผู้ที่มาใช้บริการ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาต ประกาศปิดหน้าร้านหนังสือเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

วัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล

          วัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล ส.พ.ช.ได้เรียบเรียงจากข้อเขียนเรื่อง Indian Culture in the Days of the Buddha ของ A.P. De Zoysa ลงในนิตยสารธรรมจักษุเป็นตอน ๆ จนจบรวม ๒๔ ตอน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องราวต่าง ๆ ในทางวัฒนธรรมของอินเดียยุคพุทธกาลที่กล่าวถึง ในหนังสือนี้ได้อ้างอิงหลักฐานข้อมูลจากคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์พระไตรปิฎก อันแสดงให้เห็นว่า คัมภีร์พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานั้น มิได้รวบรวมบันทึกไว้เฉพาะคำสอนทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ได้บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตและสังคมอินเดียในยุคนั้นไว้หลากหลายและกว้างขวาง มีค่าควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าด้านวัฒนธรรมให้แก่อินเดียแลโลกอย่างไรบ้าง

          ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเรื่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่หลากหลาย ควรที่ผู้สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาจะได้อ่าน และใช้เป้นหนังสือประกอบการศึกษาพระพุทธศาสนาได้อย่างดีเรื่องหนึ่ง

คติชีวิต

          ท่านผู้อ่านบางท่านอาจคิดว่า เรื่องชาดกเป็นเรื่องปรัมปราไม่เหมาะที่จะนำมาเล่ากับคนสมัยใหม่ ในข้อนี้ ถ้ามองในเรื่องท้องนิทานซึ่งเป็นเพียงเปลือกชั้นนอกอาจเป็นจริง แต่เนื้อธรรมที่ท่านสอนแทรกไว้เป็นแก่นชาดกแต่ละเรื่อง ยังเหมาะที่จะนำมาสอนได้ทุกยุคทุกสมัย ของเก่าที่จะต้องดัดแปลงใหม่ ก็ต่อเมื่อของสิ่งนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ แต่สิ่งที่ยุติแล้วแม้จะยังเรียนอยู่ เป็นเวลานานนับด้วยเป็นพัน ๆ ปี ก็ยังคงทันสมัยอยู่นั้นเอง วิชาแพทย์ที่ยกย่องว่าเป็นวิชาการสมัยใหม่ก็เรียนเรื่องร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบเก่าแก่ดั้งเดิมมาแต่ปฐมกำเนิดมนุษย์ โครงสร้างของมนุษย์ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง จึงยังเป็นสิ่งทันสมัยที่แพทย์จะต้องนำมาศึกษาตลอดไป

          ธรรมของพระพุทธองค์ก็เช่นกัน เป็นสิ่งยุติไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมตตาความรักต่อกัน เคยสอยกันว่าเป็นของดีมาแต่เริ่มศาสนา แม้เวลาจะล่วงมาหลายพันปี เมตตาก็ยังเป็นของดีที่สังคมต้องการอยู่ทุกยุคทุกสมัย ส่วนความชั่ว เช่น การเบียดเบียนกัน รังแกกัน เป็นของไม่ดีมาแต่ดึกดำบรรพ์ สมัยนี้และต่อไปจะไม่มีทางกลายเป็นที่นิยมของสังคมได้ ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมที่ยุติแล้ว จึงเหมาะที่จะนำมาศึกษาได้ทุกยุคทุกสมัย

          รูปสังคมมนุษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงรูปไปมากก็จริง แต่สิ่งที่บุคคลจะพึงปฏิบัติต่อกันก็คงยังต้องใช้หลักธรรมตามแบบของสังคมดั้งเดิมอยู่

          เรื่องในชาดกชุดนี้แม้จะเป็นเรื่องที่สอนธรรมแก่คนสมัยโน้นก็ตาม คนสมัยใหม่ก็ยังทิ้งธรรมะนั้น ๆ ไม่ได้ จึงหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านบ้างพอสมควร