รายพระนามและรายนามคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายบรรพชิต

1. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพรมหาเถร)
นายกกรรมการ
2. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมคุตฺโต)อุปนายกกรรมการ
3. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)กรรมการ
4. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)กรรมการ
5. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)กรรมการ
6. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร)กรรมการ
7. พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ)กรรมการ
8. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก)กรรมการ
9. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)กรรมการ
10. พระเทพสิทธิโมลี (นิพนธ์ ฐิตสิริ)กรรมการ
11. พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก)กรรมการ
12. พระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต)กรรมการ
13. พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร)กรรมการ
14. พระราชพุทธิมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยโรจโน)กรรมการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *