นวโกวาท(ฉบับประชาชน)

             เป็นหนังสือสำหรับการหาความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนา เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรมจากพระไตรปิฏก ใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระธรรมวินัย ของภิกษุนวกะ(พระใหม่) ผู้อ่านสามารถเข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้เป็นที่นิยมกันมากในวงการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพระราชอาณาจักร