พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล (91 เล่ม)

             มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดทำพระไตรปิฏกและอรรถกถาแปลขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในวโรกาสครบรอบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี  กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525 โดยในการพิมพ์ครั้งแรกเรียกว่า พระวินัยและอรรถกถาแปล พระสูตรและอรรถกถาแปล พระอภิธรรมและอรรถกถาแปล ครั้นพุทธศักราช 2544 มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจชำระและจัดพิมพ์ใหม่ เพื่อจัดพิมพ์น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นอนุสรณ์ เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวกาสเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 3 ตุลาคม 2546 และเรียกชื่อว่า “พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย” มีจำนวน 91 เล่ม