พระไตรปิฏก ฉบับสยามรัฐ (บาลี 45 เล่ม)

             พระไตรปิฏก คือ คัมภีร์จารึกพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นับเป็นคัมภีร์เล่มแรก หรือเป็นคัมภีร์ชั้นต้นของพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทบันทึกไว้ด้วยภาษาบาลี จารึกเป็นตัวอักษรลงในใบลานเป็นครั้งแรกที่ลังกา จัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือครั้งแรกในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 5  และจัดพิมพ์ครบถ้วนสมบูรณ์จำนวฯ 45 เล่ม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 7 เรียกว่า “พระไตรปิฏก ฉบับสยามรัฐ”  และได้โปรดพระราชทานกรรมสิทธิ์แก่มหามกุฏราชวิทยาลัยในฐานะเป็นสำนักกลางแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อรักษาและเผยแพร่สืบไป