หนังสือสวดมนต์แปลประจำวัน

             คำบูชาพระรัตนตรัย, คำสมาทานศีล, คำทำวัตรเช้าเย็น, คำบูชาพระรัตนตรัย, คำทำวัตรเช้า, คำทำวัตรเย็น, สวดมนต์พิเศษบางบท, บทกรวดน้ำแผ่เมตตา และสวดมนต์พิเศษบางบท เป็นต้น