อรรถกถาภาษาบาลี (48 เล่ม)

             คัมภีร์อรรถกถา หรือเรียกสั้นๆว่า อรรถกถา เป็นคัมภีร์อธิบายขยายข้อความในพระไตรปิฎก บางเรื่องบางตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นคัมภีร์ที่มีคู่มากับพระไตรปิฎกแต่โบราณ เดิมเป็นภาษาสิงหล(ลังกา) ได้รับจารึกเป็นภาษาบาลีเมื่อราวพุทธศักราช 1000 สำหรับบาลีอักษรไทย ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 6 มหามกุฏราชวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดพิมพ์ครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรก จำนวน 48 เล่ม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม 2535 และได้พิมพ์เผยแพร่สืบมา