พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

จากบาลี 45 เล่ม เป็นหนังสืออ่านเล่มเดียวจบ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ค้นหาง่าย หยิบถือสะดวก เป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับสมบูรณ์เล่มแรกและเล่มเดียวในโลก โดย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ