ทิพยอำนาจ

           หนังสือ ทิพยอำนาจ เขียนขึ้นโดยหลัก ๒ ประการ คือ ๑.หลักปริยัติธรรม จากพระบาลีไตรปิฎกโดยตรง มิได้อาศัยอรรถกา ฎีกาและปกรณ์ใดๆ ๒. หลักการปฏิบัติสมถวิปัสสนาแบบครู ตามที่ปราชญ์ผู้รู้พุทธาธิบายได้ชำระแล้ว และได้ปฏิบัติสืบๆกันมาเป็นเวลาร่วม ๑๐๐ ปี ในประเทศไทยนี้ อาศัยความรู้ทั้ง ๒ ทางนี้สอบเทียบให้ลงกันแล้วจึงเขียนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางของผู้สนใจศึกษา และปฏิบัติสมถวิปัสสนาสืบไป