สัตตปัพพบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวรรณนา

           หนังสือสัตตปัพพบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวรรณนา ของพระอมราภิรักขิต (อมโร เกิด) นับเป็นหนังสือสำคัญสำหรับการศึกษาพระวินัย และได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาพระวินัยของพระภิกษุสามเณรในวัดต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วไปมาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ ๕ เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนาวินัยมุข ก็ได้ทรงใช้หนังสือบุพพสิกขาวรรณนานี้เป็นหลักในการรจนา ดังที่ทรงอธิบายไว้ว่า เป็นเสมือนเก็บข้อความในบุพพสิกขาวรรณนานั้นมาเรียบเรียงใหม่ให้เข้ารูป ฉะนั้น ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาเรื่องพระวินัยให้ได้ความรู้ความเข้าใจละเอียด ควรที่จะได้อ่านศึกษาบุพพสิกขาวรรณนานี้ด้วย