ชีวิตนี้น้อยนัก

          หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น มีความลุ่มลึกเป็นหลายชั้นหลายระดับ ฉะนั้น จึงมีความเหมาะสมแก่คนทุกระดับ เพียงแต่ว่าแต่ละบุคคลจะต้องศึกษาทำความเข้าใจในหลักธรรมนั้นๆ ให้ชัดเจนถ่องแท้ แล้วน้อมนำมาปฏิบัติให้พอเหมาะแก่ภาวะของตนๆ จึงจะได้รับประโยชน์จากปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และการที่ผู้การสั่งสอนธรรมจะสามารถน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมดังกล่าวแล้ว ผู้สอนธรรมนับว่ามีความสำคัญ เพราะหากผู้สอนไม่รู้จักเลือกสรรหลักธรรมนำมาสั่งสอนผู้คนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ผู้รับการสอนก็อาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องการสอน อันจะมีผลให้ไม่ได้รับประโยชน์ จากคำสอนของพระพุทธศาสนาตามที่ควรจะเป็น

          เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้ง 2 ประการดังที่กล่าวมา คือทรงแตกฉานในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ ทั้งทรงพระปรีชาในอันที่จะเลือกสรรเอาพระธรรมคำสอนนั้นๆ มาสั่งสอนสาธุชนได้อย่างพอเหมาะ ทั้งในเชิงอรรถและพยัญชนะ เหมาะที่คนทุกระดับชั้นจะอ่านจะฟังและพินิจพิจารณาให้เกิดความเข้าใจ ดังจะเห็นได้ในบทพระนิพนธ์เรื่อง “ชีวิตนี้น้อยนัก” ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้  เพราะทรงใช้ภาษาและสำนวนง่ายๆ แต่ได้สาระลึกซึ้ง ทั้งทรงเลือกสรรข้อธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทั่วไปมาแสดงได้อย่างกะทัดรัด