พิธีมอบทุนสนับสนุนองค์กร เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

นอกเหนือ

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานมอบทุน  สนับสนุนองค์กร ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังมีองค์กรต่อไปนี้

๑. สภากาชาดไทย จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๒. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๓. โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๔. โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๕. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๖. โรงพยาบาลกลาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคมพุทธศักราช ๒๕๖๔  ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๑. สภากาชาดไทย จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๒. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๓. โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๔. โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๕. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๖. โรงพยาบาลกลาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

ราชันผู้ทะนง

หนังสือนิทาน เรื่องราชันผู้ทะนง เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อนแท้

หนังสือนิทาน เรื่องเพื่อนแท้ เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพสุภาษิตโบราณ

หนังสือภาพสุภาษิตโบราณ เป็นที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เพื่อเตือนสติปัญญา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิทานอีสป

หนังสือนิทาน เล่าเรื่องนิทานอีสป เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์หนังสือมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิต-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการขยายวงกว้างการแพร่ระบาตของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยผู้ที่มาใช้บริการ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาต ประกาศปิดหน้าร้านหนังสือเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

วัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล

          วัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล ส.พ.ช.ได้เรียบเรียงจากข้อเขียนเรื่อง Indian Culture in the Days of the Buddha ของ A.P. De Zoysa ลงในนิตยสารธรรมจักษุเป็นตอน ๆ จนจบรวม ๒๔ ตอน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องราวต่าง ๆ ในทางวัฒนธรรมของอินเดียยุคพุทธกาลที่กล่าวถึง ในหนังสือนี้ได้อ้างอิงหลักฐานข้อมูลจากคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์พระไตรปิฎก อันแสดงให้เห็นว่า คัมภีร์พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานั้น มิได้รวบรวมบันทึกไว้เฉพาะคำสอนทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ได้บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตและสังคมอินเดียในยุคนั้นไว้หลากหลายและกว้างขวาง มีค่าควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าด้านวัฒนธรรมให้แก่อินเดียแลโลกอย่างไรบ้าง

          ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเรื่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่หลากหลาย ควรที่ผู้สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาจะได้อ่าน และใช้เป้นหนังสือประกอบการศึกษาพระพุทธศาสนาได้อย่างดีเรื่องหนึ่ง