วัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล

          วัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล ส.พ.ช.ได้เรียบเรียงจากข้อเขียนเรื่อง Indian Culture in the Days of the Buddha ของ A.P. De Zoysa ลงในนิตยสารธรรมจักษุเป็นตอน ๆ จนจบรวม ๒๔ ตอน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องราวต่าง ๆ ในทางวัฒนธรรมของอินเดียยุคพุทธกาลที่กล่าวถึง ในหนังสือนี้ได้อ้างอิงหลักฐานข้อมูลจากคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์พระไตรปิฎก อันแสดงให้เห็นว่า คัมภีร์พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานั้น มิได้รวบรวมบันทึกไว้เฉพาะคำสอนทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ได้บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตและสังคมอินเดียในยุคนั้นไว้หลากหลายและกว้างขวาง มีค่าควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าด้านวัฒนธรรมให้แก่อินเดียแลโลกอย่างไรบ้าง

          ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเรื่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่หลากหลาย ควรที่ผู้สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาจะได้อ่าน และใช้เป้นหนังสือประกอบการศึกษาพระพุทธศาสนาได้อย่างดีเรื่องหนึ่ง