พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

จากบาลี 45 เล่ม เป็นหนังสืออ่านเล่มเดียวจบ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ค้นหาง่าย หยิบถือสะดวก เป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับสมบูรณ์เล่มแรกและเล่มเดียวในโลก โดย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

พระไตรปิฏก ฉบับสยามรัฐ (บาลี 45 เล่ม)

             พระไตรปิฏก คือ คัมภีร์จารึกพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นับเป็นคัมภีร์เล่มแรก หรือเป็นคัมภีร์ชั้นต้นของพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทบันทึกไว้ด้วยภาษาบาลี จารึกเป็นตัวอักษรลงในใบลานเป็นครั้งแรกที่ลังกา จัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือครั้งแรกในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 5  และจัดพิมพ์ครบถ้วนสมบูรณ์จำนวฯ 45 เล่ม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 7 เรียกว่า “พระไตรปิฏก ฉบับสยามรัฐ”  และได้โปรดพระราชทานกรรมสิทธิ์แก่มหามกุฏราชวิทยาลัยในฐานะเป็นสำนักกลางแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อรักษาและเผยแพร่สืบไป

พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล (91 เล่ม)

             มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดทำพระไตรปิฏกและอรรถกถาแปลขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในวโรกาสครบรอบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี  กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525 โดยในการพิมพ์ครั้งแรกเรียกว่า พระวินัยและอรรถกถาแปล พระสูตรและอรรถกถาแปล พระอภิธรรมและอรรถกถาแปล ครั้นพุทธศักราช 2544 มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจชำระและจัดพิมพ์ใหม่ เพื่อจัดพิมพ์น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นอนุสรณ์ เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวกาสเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 3 ตุลาคม 2546 และเรียกชื่อว่า “พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย” มีจำนวน 91 เล่ม

อรรถกถาภาษาบาลี (48 เล่ม)

             คัมภีร์อรรถกถา หรือเรียกสั้นๆว่า อรรถกถา เป็นคัมภีร์อธิบายขยายข้อความในพระไตรปิฎก บางเรื่องบางตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นคัมภีร์ที่มีคู่มากับพระไตรปิฎกแต่โบราณ เดิมเป็นภาษาสิงหล(ลังกา) ได้รับจารึกเป็นภาษาบาลีเมื่อราวพุทธศักราช 1000 สำหรับบาลีอักษรไทย ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 6 มหามกุฏราชวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดพิมพ์ครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรก จำนวน 48 เล่ม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม 2535 และได้พิมพ์เผยแพร่สืบมา