พิธีมอบทุนสนับสนุนองค์กร เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

นอกเหนือ

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานมอบทุน  สนับสนุนองค์กร ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังมีองค์กรต่อไปนี้

๑. สภากาชาดไทย จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๒. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๓. โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๔. โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๕. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๖. โรงพยาบาลกลาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคมพุทธศักราช ๒๕๖๔  ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๑. สภากาชาดไทย จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๒. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๓. โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๔. โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๕. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

๖. โรงพยาบาลกลาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐. บาท

ราชันผู้ทะนง

หนังสือนิทาน เรื่องราชันผู้ทะนง เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อนแท้

หนังสือนิทาน เรื่องเพื่อนแท้ เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพสุภาษิตโบราณ

หนังสือภาพสุภาษิตโบราณ เป็นที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เพื่อเตือนสติปัญญา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิทานอีสป

หนังสือนิทาน เล่าเรื่องนิทานอีสป เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์หนังสือมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิต-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการขยายวงกว้างการแพร่ระบาตของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยผู้ที่มาใช้บริการ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาต ประกาศปิดหน้าร้านหนังสือเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

contact-map

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 241 ถ.พระสุเมรุ 
แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

• เบอร์กลาง โทรศัพท์ 0-2629-1417

• กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0-2629-2216

• กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0-2629-3397

• กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0-2629-2216

• ฝ่ายบัญชี

โทรศัพท์ 0-2629-3363,0-2282-7532 โทรสาร 0-2629-1419

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง งานธุรการและประสานงานกลาง

โทรศัพท์ 0-2281-7801,0-2629-1608

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0-2281-3912 โทรสาร 0-2281-3912

• ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

โทรศัพท์ 0-2281-7819 โทรสาร 0-2281-5902

– หมวดทุนสินกุศล งานตั้งทุนและสมทบทุน โทรศัพท์ 0-2629-4833

• ฝ่ายบริหารงานขาย

-งานบริหารขาย โทรศัพท์ 0-2281-1085,0-26291418 และ 0-2629-4016

– งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2281-7790

โทรสาร 0-2629-4015

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง งานจัดซื้อและคลังพัสดุ

โทรศัพท์ 0-2282-7550,0-2282-7550

• ป้อม รปภ.

โทรศัพท์ 0-2629-1417