การดำเนินการของโรงพิมพ์

          โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย รับพิมพ์หนังสือ, งานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ระบบออฟเซ็ท(Offset) ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมทุกชนิด โดยช่างผู้ชำนาญ ฝีมือประณีต ราคาย่อมเยา

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุลกรรมการที่ปรึกษา
2. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยากรรมการที่ปรึกษา
3. นายอภัย จันทนจุลกะกรรมการที่ปรึกษา
4. นายสด แดงเอียดกรรมการที่ปรึกษา
5. รองศาสตราจารย์สุเชาวน์ พลอยชุมกรรมการที่ปรึกษา

รายนามคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายคฤหัสถ์

1. นายบัณฑูร ล่ำซำประธานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ
2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยากรรมการ
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการ
4. นายอมร จันทรสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์กรรมการ
6. นายอภิชัย จันทรเสนกรรมการ
7. นางประสาน สุนทรรัตนารักษ์กรรมการ
8. นางสาวดลินี พงศ์ทองปานกรรมการ
9. นายทินกร รัตนกุสุมภ์กรรมการ
10. นายประสงค์ พูนธเนศกรรมการ
11. นายจิรายนต์ สังฆสุวรรณกรรมการ
12. นายธงทอง จันทรางศุกรรมการ
13. นายชัชพล ไชยพรกรรมการ
14. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุลกรรมการ
15. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยากรรมการ
16. นายอภัย จันทนจุลกะกรรมการ
17. นายสด แดงเอียดกรรมการ
18. นายสุเชาวน์ พลอยชุมกรรมการ

รายพระนามและรายนามคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายบรรพชิต

1. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพรมหาเถร)
นายกกรรมการ
2. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมคุตฺโต)อุปนายกกรรมการ
3. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)กรรมการ
4. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)กรรมการ
5. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)กรรมการ
6. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร)กรรมการ
7. พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ)กรรมการ
8. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก)กรรมการ
9. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)กรรมการ
10. พระเทพสิทธิโมลี (นิพนธ์ ฐิตสิริ)กรรมการ
11. พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก)กรรมการ
12. พระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต)กรรมการ
13. พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร)กรรมการ
14. พระราชพุทธิมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยโรจโน)กรรมการ